Normy jakości wody

Normy jakości wody zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Rodzaj zanieczyszczenia

Norma: dopuszczalne stężenie

Sposób uzdatniania wody

Amoniak

0,5 [mg/l]

chlorowanie + filtracja na węglu aktywnym / ozonowanie / odwrócona osmoza

Azotany (NO3)

50 [mg/l]

wymiana jonowa / odwrócona osmoza

Azotyny (NO2)

0,1 [mg/l]

ozonowanie / chlorowanie

Chlor wolny

 0,3 [mg/l]

filtracja na węglu aktywnym

Chlorki

250 [mg/l]

demineralizacja

Mangan

0,05 [mg/l]

odmanganianie

pH

6,5- 9,5

korekta pH

Siarczany

250 [mg/l]

wymiana jonowa / odwrócona osmoza

Twardość (CaCO3)

60- 500 [mg/l]

zmiękczanie / odwrócona osmoza

Żelazo

0,2 [mg/l]

odżelazianie

Utlenialność 

KMnO4

0-5  [mg O2/l]

filtracja na węglu aktywnym / ozonowanie + filtracja na węglu aktywnym / chemiczne utlenianie + filtracja

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st.

0-200 [jtk/ml]w kranie konsumenta

dezynfekcja (promieniowanie UV / chlorowanie / ozonowanie)

Bakterie grupy coli

0 [jtk/ml]

dezynfekcja (promieniowanie UV / chlorowanie / ozonowanie)

Bakterie coli

0 [jtk/ml]

dezynfekcja (promieniowanie UV / chlorowanie / ozonowanie)

Enterokoki kałowe

0 [jtk/ml]

dezynfekcja (promieniowanie UV / chlorowanie / ozonowanie)

Zapach

Akceptowalny

filtracja na węglu aktywnym / napowietrzanie / flokulacja + filtracja

1 z 3