Reklamacje

Postępowanie reklamacyjne

  1. W przypadku zastrzeżeń Klienta co do: ilości Produktów/Usługi, sposobu realizacji Zamówienia, Klient ma możliwość złożenia pisemnej reklamacji.
  2. Dla prawidłowego złożenia reklamacji Klient powinien podać swoje dane takie jak: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej, oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji (opis na czym ona polega) ewentualnie jakich cech zakupiony Produkt/Usługi nie posiada, a według zapewnień Sprzedawcy lub według sposobu przedstawienia go Klientowi miał posiadać. Reklamacja powinna w szczególności zawierać:
2.1 Nazwę reklamowanego Produktu/Usługi,
2.2 Datę zakupu i nr faktury,
2.3 Opis problemu jaki się pojawił,
2.4 Wszystkie dodatkowe informacje, które Klient uzna za istotne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
  1. Sprzedawca zobowiązuje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji poinformować Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
  2. Odpowiedź na reklamację Klienta zostanie przekazana w wiadomości wysłanej na adres e-mail Klienta oraz listowanie, jeżeli podano adres do korespondencji.

Zgłoszenie o wadach Produktu/Usługi, należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy poprzez wypełnienie formularza elektronicznego umieszczonego na stronie Sklepu internetowego w zakładce Reklamacje lub na adres mailowy pl.sklep@sgs.com lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy, wskazany w §1.

Jeśli Konsument ma trudności i nie wie, jak skonstruować zgłoszenie o wadach Produktu/Usługi, zgłoszenie może przesłać dla przykładu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, co stanowi tylko i wyłącznie ułatwienie dla procesu reklamacji, nie stanowi żadnego wymogu korzystania z w/w wzorca dla skuteczności reklamacji.

Sprzedawca odpowiada niezwłocznie na zgłoszenie reklamacyjne Konsumenta jednak nie później niż w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nie rozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem przez Sprzedawcę i uznaniem go za uzasadnione. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej na papierze, o ile Konsument podał adres do korespondencji. Jeśli Konsument nie podał adresu do korespondencji odpowiedź na reklamacje zostanie udzielona wformie elektronicznej (PDF) na adres mailowy Konsumenta.

W przypadku umowy zawartej z Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odebrania Produktu/Usługi i dostawy, a w razie uwzględnienia reklamacji koszty usunięcia wady lub wad i wymiany Produktu/Usługi na nowy.

Przykładowy formularz zgłoszenia o wadach towaru/usługi

Miejscowość, data Do SGS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 3, 01-018 Warszawa, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII KRS pod nr 0000027334, NIP 5860005608,REGON 363325672, e-mail sgs.poland@sgs.com, tel. 48 22 329 22 22

Imię, nazwisko
Adres konsumenta

Reklamacja towaru/usługi

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na …………………Wada została stwierdzona w dniu ………………………..

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia1964 r. kodeks cywilny żądam:

  • wymiany towaru/usługi na nowy* (art. 561 § 1) nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
  • obniżenia ceny towaru/usługi o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru/usługi na konto ………….* (art. 560 § 1).

Z poważaniem,

*niepotrzebne skreślić

Pobierz dokument