Regulamin sklepu

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO SGS POLSKA

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady działania sklepu internetowego www sklep.sgs.com, sklep.sgs.com/pl

Sklep internetowy prowadzony przez jest przez SGS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Sprzedawcę”).

Sprzedawca udostępnia Klientom/Konsumentom nieodpłatnie odpowiednie narzędzia systemowe, teleinformatyczne, technologiczne oraz świadczy usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

 1 Podstawowe definicje

 1. Sklep internetowy – niniejszy sklep internetowy działający w domenie sklep.sgs.com, sklep.sgs.com/pl2. Sprzedawca – SGS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 3, 01-018 Warszawa, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII KRS pod nr 0000027334, NIP 5860005608, REGON 363325672, e-mail: sgs.poland@sgs.com, tel. 48 22 329 22 22.
 2. Adres mailowy do kontaktu - adres mailowy: pl.sklep@sgs.com.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 4. Konsument lub Klient będący Konsumentem – zgodnie z art. 221 KC: osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsument w Regulaminie określany jest także jako Klient.
 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego zawierana albo zawarta między Klientem albo Konsumentem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Produkt /Usługa – usługa którą Klient/Konsument nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta/Konsumenta, złożone w formie wypełnionego formularza za pośrednictwem Sklepu internetowego określające: rodzaj i ilość Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia, miejsce realizacji dane Klienta/Konsumenta, jak również dane Sprzedawcy.
 8. Formularz zamówienia – elektroniczna usługa, formularz na nośniku elektronicznym dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający złożenie i realizację Zamówienia, między innymi za pomocą dodawania Produktów do elektronicznego koszyka oraz określający warunki Umowy Sprzedaży, w tym sposób dostawy i płatności.
 9. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim zamówienie złożone przez Klienta lub Konsumenta Sklepu internetowego zostanie zrealizowane.
 10. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 11. Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U 2014 poz. 827 wraz z późn. zm.).
 12. Kodeks Cywilny (KC/kc) – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 wraz z póżn.zm.).
 13. Regulamin – niniejszy regulamin. Regulamin jest dostępny w zakładce https://polandsgsonlinestore.myshopify.com/pages/terms-and-conditions oraz https://polandsgsonlinestore.myshopify.com/pl/pages/terms-and-conditions w formacie umożliwiającym jego pobranie, odtworzenie i utrwalenie.
 14. Cena – określona w złotych polskich lub w innej walucie wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należna Sprzedawcy tytułem realizacji Usługi. Cena zawiera koszty dostawy, chyba że warunki sprzedaży przy produkcie wyraźnie stanowią inaczej.
 15. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem jako podany przez Klienta lub Konsumenta (zwanego też Użytkownikiem) zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta lub Konsumenta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient lub Konsument uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient lub Konsument loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta lub Konsumenta do wysyłki rezultatów Usług, śledzenie statusu Zamówień, dostęp do historii Zamówień, oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę.
 16. Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi lub Konsumentowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu łatwego dokonania zapytań lub złożenia Zamówienia Produktu/ów. Koszyk zawiera ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie. Koszyk gromadzi składane przez Klienta lub Konsumenta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. 
 17. Login – adres e-mail Klienta lub Konsumenta, podany w ramach Sklepu internetowego podczas tworzenia Konta.
 18. Promocje – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług przez Sprzedawcę, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu internetowego, proponowane przez Sprzedawcę na określonych zasadach, z których Klient lub Konsument może skorzystać.
 19. Wymagania techniczne:
 20. a) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w Sklepie),
 21. b) przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript,
 22. c) włączona obsługa cookies w przeglądarce,
 23. d) dostęp do Internetu,
 24. e) zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
 25. f) możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych Produktów elektronicznych).2 Zakres obowiązywania

 1. Niniejszy Sklep internetowy świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej. Warunkiem przystąpienia do umowy jest przede wszystkim wypełnienie internetowego Formularza Zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz zapoznanie się z obowiązującym Regulaminem i Polityką prywatności. Przystąpienie do zawarcia umowy sprzedaży (złożenia Zamówienia) jest dobrowolne. Informacje dotyczące Produktów znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.
 2. Umowa o świadczenie usług zawierana jest drogą elektroniczną, poprzez Formularz Zamówienia wypełniony przez Klienta. Proces wypełniania Formularza Zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Klient miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy albo o rezygnacji z Zamówienia.
 3. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
 4. Koszty Klienta związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta zgodnie z taryfą dostawcy, z którym Klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.
 5. Klient korzystający z Usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 6. Sprzedawca realizuje Zamówienia na terytorium Polski.
 7. Warunki ogólne zakupów/umów lub inne podobne stosowane przez Klienta nie mają zastosowania. Sprzedawca nie wyraża zgody na ich włączenie do Umowy.
 8. Sprzęt i oprogramowanie, z których korzysta Klient (Użytkownik) musi spełniać Wymagania techniczne umożliwiające współpracę z oprogramowaniem Sklepu internetowego i strony www. Minimalne wymagania techniczne zostały opisane w §1 ust. 20.

 

3 Dane osobowe

 1. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Klientów jakie są przewidziane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym Usługi/Produktu. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w Polityce Prywatności Sklepu internetowego.
 2. Składając zamówienia w Sklepie, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności. Do realizacji zamówienia konieczne jest zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu oraz zapoznanie się z Polityką Prywatności.
 3. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione. Szczegółowy zakres ochrony uregulowany został zgodnie z wymaganiami w Polityce Prywatności.
 4. Administratorem danych osobowych jest SGS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 3, 01-018 Warszawa, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII KRS pod nr 0000027334, NIP 5860005608, REGON 363325672, e-mail pl.privacy@sgs.com, tel. 58 661 07 49.
 5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
  a) nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których Sprzedawca prowadzi zbiór danych klientów w/w sklepu;
  b) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez Sprzedawcę;
  c) ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania;
  d) uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  e) uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
  f) poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
  g) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. Klientowi zgodnie ust. 5 niniejszego paragrafu przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa, w tym ustawy.
 7. Klient zgadza się na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacjach prawem wymaganych bądź niezbędnych dla realizacji składanego Zamówienia, w szczególności dotyczy to podmiotów realizujących usługi teleinformatyczne lub usługi dot. płatności związane z obsługą Sklepu internetowego.
 8. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym drogą elektroniczną przez zapisanie się do NEWSLETTERA. W tym celu Klient musi złożyć odrębne oświadczenie – zgodę na otrzymywanie NEWSLETTERA ze wskazaniem adresu e-mail. Rezygnacja ze NEWSLETTERA jest możliwa w każdym czasie i wymaga zgłoszenia rezygnacji na stronie Sklepu internetowego.

4 Rejestracja konta Użytkownika

 1. Rejestracja „Użytkownika” odbywa się poprzez otwarcie Konta Klienta i jest równoznaczne ze zgodą na na niniejszy Regulamin oraz zapoznaniem się z Polityką Prywatności.
 2. Rejestracja wymaga podania Loginu, stanowiącego adres e-mail oraz Hasła.
 3. Użytkownik zobowiązany jest podawać przy rejestracji prawdziwe i kompletne informacje, a następnie aktualizować je na bieżąco. W toku rejestracji Użytkownik otrzyma potwierdzenie na podany przez siebie adres e-mail. Wystarczy wybrać łącze zawarte w wiadomości e-mail, aby potwierdzić dokładność podanych informacji i zakończyć rejestrację Konta w w Sklepie internetowym. Należy zachować swoje dane dostępowe w tajemnicy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania podjęte za pośrednictwem jego Konta Klienta.
 4. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

 

5 Zawarcie umowy

 1. Dla dokonania zawarcia ważnej i wiążącej strony Umowy sprzedaży Klient dokonuje wyboru zgodnie z dostępną ofertą Sklepu internetowego określając Produkty i ich ilość, jaką zamierza nabyć. Łącznie z wyborem Produktu Klient wypełnia elektroniczny Formularz Zamówienia, wskazując w nim dane niezbędne do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę takie jak na przykład ilości, miejsce realizacji, miejsce dostawy, formy płatności, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje dostępne na stronie oraz zawarte w niniejszym Regulaminie. W toku realizacji Zamówienia Klient otrzyma komunikaty „Przejdź do płatności”, „Zapłać teraz” lub „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważny. Jest to tożsame ze złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty i pociąga za sobą obowiązek zapłaty za Produkty/Usługi.
 2. Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia drogą elektroniczną, Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail zatytułowaną „Zamówienie # [numer zamówienia]” zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Ponadto wiadomość podsumowująca i potwierdzająca Zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki Umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionych Produktów, całkowitą cenę do zapłaty (określoną w polskich złotych) wraz z wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy). Ta wiadomość e-mail potwierdza tylko samo otrzymanie Zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia Umowy przez Sprzedawcę.
 3. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail informującej o przyjęciu Zamówienia do realizacji o treści „Przesyłka z zamówienia #... jest w drodze”. Ta wiadomość e-mail stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy ze strony Sprzedawcy i potwierdza zawarcie Umowy ze Sprzedawcą.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 5. W przypadku posiadania przez Klienta większej ilości rabatów pochodzących z kilku źródeł/promocji podlegają one łączeniu/sumowaniu tylko w sytuacji, gdy jest to wyraźnie określone w Regulaminie promocji. W przypadku braku zapisu, co do sposobu łączenia różnych promocji/rabatów można wybrać tylko jeden rabat (jedną promocję) przy danym zakupie.
 6. Klient może wybrać Produkty z oferty Sprzedawcy i umieścić je w Koszyku przyciskiem „Dodaj do koszyka”. Naciskając przycisk „Kup teraz”, „Zapłać teraz” lub „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważny, Klient składa wiążące Zamówienie na zakup produktów znajdujących się w koszyku. Klient może w każdej chwili zmieniać i przeglądać dane przed wysłaniem Zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Przed złożeniem Zamówienia z obowiązkiem zapłaty klient powinien zapoznać się z Regulaminem i z Polityką Prywatności.
 7. Klient przed złożeniem Zamówienia z obowiązkiem zapłaty zostanie poinformowany o:
 8. a) głównych cechach Produktu,
 9. b) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostawę, usługi pocztowe oraz o innych kosztach (o ile wystąpią),
 10. c) dacie realizacji/dostawy,
 11. d) postanowieniach Regulaminu w celu złożenia Zamówienia,
 12. e) postanowieniach Polityki Prywatności,
 13. f) w przypadku Konsumentów o możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży;
 14. g) w przypadku Konsumentów o utracie prawa odstąpienia od Umowy za zgodą Konsumenta przed dostarczeniem produktów elektronicznych, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

6 Terminy realizacji, dostępność Produktu/Usługi

 1. Podane terminy realizacji liczone są od momentu przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia, pod warunkiem opłacenia ceny zakupu.
 2. Jeżeli w momencie składania Zamówienia przez Klienta Produkt nie jest dostępny, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Klienta w potwierdzeniu Zamówienia. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy.
 3. Jeżeli Produkt wskazany przez Klienta w Zamówieniu jest tylko chwilowo niedostępny, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Klienta w potwierdzeniu zamówienia, ze wskazaniem przewidywanego terminu dostępności Produktu.

7 Ceny i koszty wysyłki

 1. Wszystkie Ceny podane na stronie internetowej Sprzedawcy zawierają podatek VAT w wysokości wynikajacej z przepisów prawa.

2 Klient otrzymuje informację o kosztach wysyłki w Formularzu Zamówienia (o ile koszty te występują) i ponosi te koszty.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi bezpośrednie koszty przesyłki zwrotnej.

8 Warunki płatności

 1. Klient może dokonać płatności za pomocą serwisu Przelewy24 obsługiwanego przez (PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87).

9 Korzystanie z treści Sklepu internetowego

 1. Z treści oferowanych w Sklepie internetowym mogą korzystać zarejestrowani Użytkownicy oraz Użytkownicy dokonowujący zakupów bez rejestracji jako goście.

10 Obowiązki Użytkownika

 

1. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swoich danych dostępowych (Login, Hasło) i nie może zezwalać osobom trzecim na dostęp do Konta Klienta. Konta Klienta nie można przenosić na osoby trzecie. W szczególności zabrania się udostępniania usług Sklepu internetowego za pośrednictwem Konta Klienta osobom trzecim. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Sklepu internetowego (adres e-mail: pl.sklep@sgs.com) w przypadku jakichkolwiek oznak, że Konto zostało niewłaściwie wykorzystane albo w przypadku uzyskania wiedzy, że osoba trzecia uzyskała nieuprawnioną wiedzę o danych dostępowych Użytkownika lub dostęp do Konta.

 1. Klient nie jest uprawniony do:
 2. a) zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą;
 3. b) zamieszczania treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym, niezgodnych z celem działalności Sklepu internetowego.
 4. Zabronione jest zamieszczanie przez Klienta treści, które mogłyby w szczególności:
  a) być zamieszczone z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  b) być zamieszczone w złej wierze bądź takich które mogły by być za takie uznane;
  c) naruszać prawa osób trzecich, praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub objętych klauzulą poufności zwłaszcza określanych jako tajne lub ściśle tajne;
  d) być obraźliwe bądź stanowiącą groźbę skierowaną do innych osób, wypowiedzi powszechnie uważanych za obraźliwe np. wulgaryzmy;
  e) naruszać słuszne interesy Sprzedawcy;
  f) być rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego jako niezamówiona informacja handlowa (spam);
  g) naruszać w inny sposób dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe lub być w inny sposób bezprawne;
  h) które zakłócają lub mogą zakłócać funkcjonowanie usług udostępnianych przez Sprzedawcę w szczególności poprzez wykorzystanie oprogramowania takiego jak: „roboty”, „pająki” i „czytniki offline” albo automatyczne generowanie zapytań od użytkowników przez internet; bombardowanie pocztą; ataki typu „odmowa usługi”; włączenie szkodliwych składników, takich jak wirusy, robaki czy konie trojańskie);
  i) które stanowią modyfikację lub dystrybucję obszarów oferty, w tym obszarów przeznaczonych dla innych użytkowników, które nie zostały wyraźnie udostępnione użytkownikowi w tym celu;
  j) zawierać treści wprowadzające w błąd lub nieprawdziwe.
 5. W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią, uprawnioną bądź organ władzy publicznej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klienta, w sytuacji stwierdzenia, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie kontroluje na bieżąco zamieszczanych treści i nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników/Klientów.

11 Usuwanie treści i wykluczanie z użytkowania

 1. W przypadku naruszenia przez Klienta zapisów Regulaminu, w szczegónosci w zakresie §10 Sprzedawca ma prawo do natychmiastowego, czasowego lub stałego zablokowania dostępu do Konta bez podania przyczyny, blokowania lub usuwania treści udostępnianych przez Użytkownika oraz do usuwania tych treści, a także do ograniczenia możliwości korzystania z Usług i udostępnionych funkcji. Przed zablokowaniem lub usunięciem Klient otrzyma odpowiednie powiadomienie i rozsądny termin na usunięcie naruszenia obowiązków. Jeśli Konto Klienta zostanie zablokowane, ponowny dostęp do oferowanych Usług można uzyskać tylko za zgodą Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca ma prawo zablokowania dostępu do Konta bez podania przyczyn, jeżeli Klient nie będzie korzystał z oferowanych Usług przez dłuższy czas. W takim przypadku można w dowolnym momencie wystąpić o odnowienie dostępu do Konta albo zarejestrować się ponownie.
 3. Klient ma prawo usunąć należące do niego Konto Klienta w dowolnym momencie bez podania przyczyn. Wystarczy wysłać odpowiednią wiadomość na adres e-mail pl.sklep@sgs.com. Sprzedawca po otrzymaniu wiadomości dokona usunięcia Konta, po uprzednim powiadomieniu Klienta o zgłoszeniu usunięcia Konta.

12 Odpowiedzialność portalu internetowego

 1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Regulaminie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, jakość, kompletność, wiarygodność, rodzaj i dokładność informacji i treści udostępnianych na stronach internetowych osób trzecich, z którymi łączy się lub jest powiązany Sklep internetowy. Informacje o Produktach zawarte na stronie Sklepu internetowego maja charakter ograniczony. Klient jest uprawniony przed złożeniem Zamówienia do uzyskania szczegółowych informacji o Produktach składając zapytanie na adres e-mail: pl.sklep@sgs.com.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przydatność zakupionych Produktów dla Klienta jak również za brak wystarczających informacji dot. Produktów na stronie Sklepu internetowego.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności Produktu, brak dostępu do Konta, brak dostępu do Sklepu internetowego lub jego funkcjonalności.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli korzystanie ze Sklepu internetowego prowadzi do zakłóceń w pracy urządzeń i w innych środowiskach informatycznych Użytkownika oraz do konsekwencji związanych z tymi zakłóceniami.

13 Uprawnienia z tytułu rękojmi znajdujące zastosowanie wyłącznie wobec konsumentów

 1. W stosunku do Konsumentów Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jeżeli Produkt w chwili jego dostarczenia był niezgodny z umową, posiada wady fizyczne, prawne. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dostarczenia Produktu, przy czym w razie wymiany Produktu termin ten biegnie na nowo.
 2. Zgłoszenie o wadach Produktu należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy poprzez wypełnienie formularza elektronicznego umieszczonego na stronie Sklepu internetowego w zakładce Reklamacje lub na adres mailowy pl.sklep@sgs.com lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy, wskazany w §1. Jeśli Konsument ma trudności i nie wie, jak skonstruować zgłoszenie o wadach Produktu zgłoszenie może przesłać dla przykładu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2do niniejszego Regulaminu, co stanowi tylko i wyłącznie ułatwienie dla procesu reklamacji, nie stanowi żadnego wymogu korzystania z w/w wzorca dla skuteczności reklamacji.
 3. Sprzedawca odpowiada niezwłocznie na zgłoszenie reklamacyjne Konsumenta jednak nie później niż w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem przez Sprzedawcę i uznaniem go za uzasadnione. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej na papierze, o ile Konsument podał adres do korespondencji. Jeśli Konsument nie podał adresu do korespondencji odpowiedź na reklamacje zostanie udzielona w formie elektronicznej (PDF) na adres mailowy Konsumenta.
 4. W przypadku umowy zawartej z Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odebrania Produktu i dostawy, a w razie uwzględnienia reklamacji koszty usunięcia wady lub wad i wymiany Produktu na nowy.

 

14 Uprawnienia Konsumentów - Odstąpienie

 1. Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 wraz z późn. zm.) o prawach Konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny z wyjątkiem okoliczności wskazanych w ust. 13 niniejszego paragrafu. Uprawnienie do odstąpienia na mocy ww. przepisów nie przysługuje Klientom, nie będącym Konsumentami.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu dostarczenia Produktu.
 3. Gdy Konsument odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań poza pkt 10 niniejszego paragrafu . To co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na internetowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy według wyboru Konsumenta. Załącznik nr 1 stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Dla skutecznego odstąpienia wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie na adres Sprzedawcy.
 5. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi w formie elektronicznej otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu Produktu oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwróconego towaru zwróci Konsumentowi zapłaconą przez Konsumenta cenę za Produkt oraz koszty dostawy Produktu do Konsumenta.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 10. Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

11.Produkt należy dostarczyć na adres wskazany przez Sprzedawcę w formularzu odstąpienia.

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Oznacza to, że Konsument ma prawo ocenić i sprawdzić Produkt, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność i parametry techniczne). Konsument nie może normalnie użytkować rzeczy w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, tj. m.in. w sytuacji:
  a) umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu lub użyciu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

15 Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku zastrzeżeń Klienta co do: ilości Produktów, sposobu realizacji Zamówienia, Klient ma możliwość złożenia pisemnej reklamacji.
 2. Dla prawidłowego złożenia reklamacji Klient powinien podać swoje dane takie jak: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej, oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji (opis na czym ona polega) ewentualnie jakich cech zakupiony Produkt nie posiada, a według zapewnień Sprzedawcy lub według sposobu przedstawienia go Klientowi miał posiadać. Reklamacja powinna w szczególności zawierać:

        2.1  Nazwę reklamowanego Produktu,

            2.2. Datę zakupu i nr faktury,

            2.3 Opis problemu jaki się pojawił,

            2.4 Wszystkie dodatkowe informacje, które Klient uzna za istotne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
3. Sprzedawca zobowiązuje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji poinformować Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 1. Odpowiedź na reklamację Klienta zostanie przekazana w wiadomości wysłanej na adres e-mail Klienta oraz listowanie, jeżeli podano adres do korespondencji.

16 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji Konsumentów i dochodzenia roszczeń przez Konsumentów

Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phpwww.uokik.gov.pl/wazne_adresy.phpwww.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:

 1. a) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
  b) zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  c) zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.

W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie, gdy obie strony sporu tj Sprzedawca i Konsument wyrażą na to zgodę.

 

17 Postanowienia końcowe

 1. Sklep internetowy honoruje wszelkie prawa Klientów/Konsumentów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.
 2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom będącym Konsumentami korzystniejsze obowiązkowe i wymagane prawem uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla Sprzedawcy.
 3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to zdjęcia, grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub ich kopiowanie skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 4. Sprzedawca jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż:
  - podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Zamówienia;
  - osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do wszystkich treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dane mogą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w sytuacji, gdy odpowiedni przepis tego będzie wymagał;
  - podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) lub b) oraz treść ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

- dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia przetwarzania i realizacji Zamówienia oraz przez okres przedawnienia ew. roszczeń;
- osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących realizacji Zamówienia narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. Dane Klientów będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności:
 3. a) ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 wraz z późn. zm.) o prawach Konsumenta);
 4. b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 wraz z późn. zm.);
 5. c) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422 wraz z późn. zm.).
 6. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384  KC (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach).
 7. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już Zamówienia, do nich zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w chwili złożenia Zamówienia.
 8. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu w Polsce według wyboru Klienta będącego jednocześnie Konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według siedziby Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca ma prawo do zmiany, uzupełniania lub usuwania poszczególnych stron bądź wszystkich ofert prezentowanych online bez uprzedzenia, bądź też wycofywania ofert na czas określony lub na stałe.
 10. Korzystanie ze Sklepu internetowego i pobieranie danych odbywa się na własne ryzyko Użytkownika/Klienta/Konsumenta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikłe z korzystania ze strony internetowej lub pobierania danych, a w szczególności za uszkodzenia posiadanych przez użytkownika/Klienta/Konsumenta danych, sprzętu i/lub oprogramowania.
 11. Wszelkie roszczenia lub postępowania prawne powstałe w związku z niniejszą stroną internetową lub korzystaniem z niej podlegają interpretacji zgodnie z prawem polskim.
 12. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2022 r.

 

Spis załączników:

zał. nr 1 – przykładowy formularz odstąpienia do umowy przez Konsumenta

zał. nr 2 – przykładowy formularz zgłoszenia o wadach towaru

 

Załącznik nr 1 Przykładowy formularz odstąpienia do umowy przez Konsumenta

Aby zrezygnować z umowy, wystarczy wypełnić i odesłać poniższy formularz:

Do SGS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 3, 01-018 Warszawa, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII KRS pod nr 0000027334, NIP 5860005608, REGON 363325672, e-mail sgs.poland@sgs.com, tel. 48 22 329 22 22

- Ja / my (*) niniejszym odstępuję / odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie / nas (*) umowy dotyczącej zakupu następujących towarów (*) / świadczenia następujących usług

Usługa (*)

- Zamówienie z dnia (*) / odbiór w dniu (*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)

- Data

 

 

 

Załącznik nr 2 Przykładowy formularz zgłoszenia o wadach towaru

 

Miejscowość, data

 

Do SGS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 3, 01-018 Warszawa, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII KRS pod nr 0000027334, NIP 5860005608, REGON 363325672, e-mail sgs.poland@sgs.com, tel. 48 22 329 22 22

 

 

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

 

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

  

Z poważaniem,

 

 *niepotrzebne skreślić

Pobierz Regulamin sklepu